top-image.jpg

Garancija

Garancija za sve RAAL proizvode se priznaje ukoliko su sledeći uslovi ispunjeni:

Garantni rok po grupama proizvoda;

Garancija počinje sa proizvodnim datumom i traje:

 • 7 godina za cevne i centralne motore, kao i za sav mehanički montažni pribor;
 • 5 godine za elektronske upravljačke sisteme kao i za pripadajuće elektronske delove RAAL-ovog matičnog programa
 • 3 godine na motore za klizne i krilne kapije
 • 3 godine na elektronike za klizne i krilne kapije
 • 30 meseci na elektromehaničke sklopove rampe
 • 3 godine na elektromotorne pogone za prozora i kupola

Primena garancije

Garancija se ograničava na popravku ili jednostavnu zamenu proizvoda koji je od strane RAAL-a kao neispravan priznat i to bez bilo kakvih drugih obaveza. Zamenjeni delovi ostaju u posedu RAAL-a, a odgovarajući transportni troškovi idu na teret kupca, bez ikakvih opterećenja za RAAL u smislu zahvata na licu mesta gde se kvar dogodio. Garancija se odnosi samo na RAAL-ove pripadajuće delove a ne na uređaj ili neki drugi proizvod u koji je motor ugrađen. Primenom garancije se ne menjaju prodajni uslovi uključujući uslove plaćanja ili obavezu plaćanja za preuzetu robu po svim računima izdatim od RAAL-a, pre ili posle utvrđivanja eventualne greške proizvoda.

Gubitak garancije

Garancija neće biti priznata u sledećim slučajevima:

 • ukoliko je reklamirani proizvod u rastavljenom stanju dostavljen, neovlašteno otvaran ili je pretrpeo mehanička oštećenja(oštećenja nasatala bušilicom, prodorom vode ili nekim drugim oštećenjem) koja po mišljenju našeg stručnog servisa mogu negativno uticati na normalnu funkciju proizvoda;
 • ako se prilikom ugradnje i instalacije ne pridržava pravila i uputstva za montažu i instalaciju koju je RAAL propisao;
 • ukoliko se proizvod upotrebljava u neke druge svrhe koje nisu za to od strane RAAL-a predviđene ili posebno odobrene.
 • ako se sa prizvodom upotrebljavaju drugi električni dodaci ili uređaji koji nisu od strane stručnih službi RAAL-a odobreni;
 • ako se elementi automatizacije i električni dodaci ne upotrebljavaju na odgovarajući način.

! NAPOMENA !

Od svih gore navedenih garancija su izuzeta oštećenja koja nastaju zbog neodgovarajućeg napona u mreži, strujnih udara, udara groma, naglih padova napona ili drugih uzroka koji su u vezi sa neadekvatnim naponom. Ograničenja primene/upotrebe proizvoda RAAL proizvodi su proizvedeni za upotrebu ugradnje u sisteme zaštite od sunca i mehanizme za zatvaranje/otvaranje kao što su tende/markize, roletne i rolo vrata i za intenzitet upotrebe prema etiketi sa tehničkim karakteristikama koji se nalazi na svakom proizvodu ili u katalogu. RAAL proizvodi moraju biti instalirani u skladu sa važećim pravnim propisima u smislu važećih
elektro normi (IEC-Norme). Garanciju za sve naše kliente po gore navedenim uslovima se ostvaruje na dole navedenoj adresi:


RAAL South East Europe d.o.o.
Evropska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/Fax: +381 22 810 151 I +381 22 810 150
PIB: 104379718
Direktor: Ivošević Radovan